Organizator:

Prelegenci

Maciej Nałęcz

Santander Bank Polska

Maciej Nałęcz

Santander Bank Polska
analityk sektorowy
Analityk trendów m.in. w sektorach produkcji przemysłowej i nowoczesnych usług. W trakcie ponad 7 lat pracy w czołowych instytucjach finansowych uczestniczył w budowaniu strategii i polityk finansowania kluczowych sektorów polskiej gospodarki, w tym również branży opakowań. Autor licznych raportów analitycznych i komentarzy rynkowych cytowanych w najważniejszych mediach branżowych i ogólnopolskich, odpowiedzialny merytorycznie za raporty Santander Bank Polska Rewolucja Opakowań oraz E-commerce B2B – biznes w sieci.

Kamil Mikołajczyk

Santander Bank Polska

Kamil Mikołajczyk

Santander Bank Polska
dyrektor ds. sektora produkcji przemysłowej
Zdobywał doświadczenie w Bankowości Korporacyjnej w Banku BPH SA, Banku PEKAO SA i UniCredit Bank AG, gdzie był odpowiedzialny za współpracę z klientami korporacyjnymi. Od 2018 związany z Santander Bank Polska, gdzie zajmuje się sektorem produkcji przemysłowej, w tym branżami związanymi z produkcją mebli, opakowań, stolarki otworowej, wyrobów z tworzyw sztucznych, AGD, materiałami budowlanymi.

Romana Kłysz-Rakowska

dyrektor biura Handlu Zagranicznego
Santander Bank Polska

Romana Kłysz-Rakowska

dyrektor biura Handlu Zagranicznego
Santander Bank Polska
dyrektor biura Handlu Zagranicznego
Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku zarzadzanie przedsiębiorstwem, zawodowo z bankowością biznesową i korporacyjną związana od ponad 15 lat. W Santander Bank Polska od 2008 roku w bankowości biznesowej i korporacyjnej, swoje doświadczenia zawodowe budowała jako makroregionalny dyrektor SME, dyrektor departamentu klienta biznesowego i korporacyjnego, a obecnie jako dyrektor biura Handlu Zagranicznego. Odpowiedzialna za trzy segmenty biznesowe na terenie całej Polski, zespół managerski oraz ekspercki, który odpowiada za obsługę transakcji finansowania handlu oraz pomoc firmom w ekspansji zagranicznej.

Tomasz Markowski

Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Logistyki i Magazynowania

Tomasz Markowski

Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Logistyki i Magazynowania
z-ca kierownika Centrum Technologii Identyfikacyjnych Łukasiewicz - ILiM
Menadżer z wykształceniem inżynierskim, posiadający doświadczenie na różnych szczeblach w sektorze ICT oraz współtwórca start-upów. Pasjonat technologii inteligentnych budynków. Od ponad 10 lat związany z Łukasiewicz - ILiM, z sukcesem realizujący projekty doradcze i wdrożeniowe z obszaru technologii identyfikacyjnych oraz sieci sensorycznych.

Konrad Nowakowski

Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań

Konrad Nowakowski

Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań
prezes
Doradca z zakresu aspektów środowiskowych opakowań oraz gospodarki odpadami. Specjalizujący się w ekoprojektowaniu, recyklingowalności, pracach B+R oraz legislacji z zakresu opakowań i gospodarki odpadami. Autor zgłoszeń patentowych oraz strategii biznesowych dotyczących opakowań. Prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań (PIOIRO), wieloletni pracownik COBRO Instytutu Badawczego Opakowań, aktywny działacz na rzecz ochrony środowiska.

Krzysztof Wójcik

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, COBRO - Centrum Badawczo-Rozwojowym Opakowań

Krzysztof Wójcik

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, COBRO - Centrum Badawczo-Rozwojowym Opakowań
kierownik Zespołu Ekologii Opakowań
Specjalista do spraw ekologii opakowań z 8-letnim doświadczeniem w branży. Zawodowo zajmuje się między innymi ocenianiem zgodności opakowań i materiałów opakowaniowych z wymaganiami przepisów polskich oraz unijnych, badaniami wybranych segmentów rynku opakowań pod kątem GOZ i dyrektywy SUP, zrównoważonym rozwojem opakowań, oraz działalnością edukacyjną w zakresie wyżej wymienionych aspektów.

Marta Krawczyk

REKOPOL

Marta Krawczyk

REKOPOL
specjalistka od ecodesignu opakowań i przydatności do recyklingu
Od 8 lat związana z Rekopolem. Trenerka i edukatorka w zakresie segregacji i gospodarki odpadami opakowaniowymi, audytorka zakładów recyklingu. Koordynatorka projektów edukacyjnych, CSR i doradczych. Absolwentka ochrony środowiska na UAM i studiów podyplomowych Total Design Management w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Instytucie Wzornictwa Przemysłowego.

prof. UEK. dr hab. inż. Agnieszka Cholewa-Wójcik

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. UEK. dr hab. inż. Agnieszka Cholewa-Wójcik

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
profesor
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Opakowalnictwa Towarów, Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kierownik, wykonawca oraz konsultant wielu projektów krajowych i międzynarodowych finansowanych m.in. NCN, NCBiR, Europejski Fundusz Społeczny, HECAFS, Inkubator Innowacyjności i in. Dotychczasowy dorobek naukowo-badawczy obejmuje ok. 100 pozycji. Do ważniejszych publikacji należą następujące monografie autorskie: „Wpływ warunków mikroklimatycznych na zmiany wybranych parametrów poliolefinowych folii opakowaniowych, Wydawnictwo UEK w Krakowie, Kraków 2013, „Opakowanie i jego rola w projektowaniu produktu zintegrowanego w aspekcie potrzeb i wymagań konsumentów”, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2018 oraz współautorstwo monografii „Kryteria oceny jakości opakowań aerozolowych stosowanych w branży kosmetycznej”, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2020. Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego w zakresie opakowalnictwa i przechowalnictwa towarów oraz Biegły Sądowy w specjalności opakowalnictwo i przechowalnictwo. Autorka wielu ekspertyz i opinii dla Organów Państwowych. Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi firmami branży opakowaniowej oraz jest członkiem rady programowo-technicznej firmy COBICO sp. z o.o.

Andrzej Kornacki

FUTAMURA

Andrzej Kornacki

FUTAMURA
Regional Sales Marketing Manager
Od roku 1990 reprezentował w Polsce producenta folii polipropylenowych BOPP Mobil Plastics Europe, budując jako pierwszy zupełnie od zera rynek tych folii w Polsce. Folie polipropylenowe stały się od tego czasu materiałami opakowaniowymi, którym w późniejszych latach poświęcił większość swojego czasu pracując kolejno dla takich producentów jak Moplefan, Treofan, Vibac, Innovia Films. Pracując w tej ostatniej grupie zainicjował działania, które pozwoliły opatentować na świecie specjalistyczne folie BOPP do etykietowania wyrobów podczas ich produkcji metodą wtrysku w tzw. technologii IML. Przez wiele lat aktywnie zajmował się też rozwojem rynku folii polipropylenowych nieorientowanych tzw. CAST pracując dla Moplefan, Verbano i Eurocast. W ostatnich latach wykazał bardzo duże zaangażowanie w rozwój rynku biodegradowalnych i kompostowalnych folii celulozowych celofan i NatureFlex produkowanych przez Innovia Films, a obecnie w Futamura Group, gdzie pracuje na stanowisku Regional Sales Manager. Niezależnie od działalności handlowej i marketingowej przez cały ten czas inicjował szereg różnego rodzaju przedsięwzięć mających na celu szeroko rozumianą edukację w zakresie wiedzy o opakowaniach publikując wiele artykułów, przedstawiając prezentacje na różnych seminariach i konferencjach, prowadząc jako zaproszony gość wykłady na uczelniach. Jest inicjatorem wydania przez PWN polskich wersji wysokonotowanych na świecie książek o opakowaniach „Technika opakowań” i „ Innowacje w opakowaniach żywności i napojów”. Jest Przewodniczącym Rady Polskiej Izby Opakowań.