Organizator:

Raport "Opakowania Nadmierne i Problematyczne" Polskiego Paktu Plastikowego

Podziel się

Które opakowania zidentyfikowano jako problematyczne i nadmierne na Polskim rynku? Z czego wynikać może problematyczność opakowań? Jak wdrażać cyrkularne innowacje w opakowaniach?

Polski Pakt Plastikowy to platforma łącząca firmy i organizacje mające na celu zamknięcie obiegu opakowań plastikowych w Polsce. To unikalne wielostronne partnerstwo jest częścią sieci Paktów Plastikowych, koordynowanych przez Fundację Ellen MacArthur. Działania Paktu skupione są wokół trzech obszarów:

  • ograniczanie użycia tworzyw sztucznych,
  • innowacje,
  • zamykanie obiegu.

Polski Pakt Plastikowy opracował 6 celów strategicznych, stworzonych zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i założeniami gospodarki obiegu zamkniętego, do realizacji których członkowie Paktu dążą do końca 2025 roku.

CELE POLSKIEGO PAKTU PLASTIKOWEGO

1. Identyfikacja i eliminacja wskazanych opakowań nadmiernych i problematycznych z tworzyw sztucznych poprzez przeprojektowanie, innowacje i alternatywne modele dostawy.

2. Dążenie do zmniejszenia o 30% użycia pierwotnych tworzyw sztucznych w opakowaniach wprowadzanych na rynek.

3. 100% opakowań z tworzyw sztucznych na polskim rynku nadaje się do ponownego wykorzystania lub recyklingu.

4. Dążenie do zwiększenia udziału surowców wtórnych w opakowaniach z tworzyw sztucznych do poziomu 25%.

5. Efektywne wsparcie systemu zbiórki i recyklingu opakowań, aby osiągnąć poziom recyklingu w wysokości co najmniej 55% na polskim rynku.

6. Podniesienie jakości i efektywności edukacji konsumentów w zakresie segregacji, recyklingu, ponownego wykorzystania i ograniczenia zużycia opakowań.

GENEZA RAPORTU – PLASTIKOWY PROBLEM

Opakowania z tworzyw sztucznych pełnią użyteczną rolę w gospodarce. Bez wątpienia wskazać można wiele korzyści, przemawiających za ich stosowaniem – niska masa, bardzo dobre właściwości ochronne żywności i zapobieganie jej marnowaniu oraz stosunkowo niskie koszty. Niestety, skupiając się na zaletach opakowań plastikowych, zapomnieliśmy o zagrożeniach, które są związane z ich nadmiernym i krótkotrwałym użyciem, nieuwzględniającym całego cyklu życia.

Prognozy wskazują, że do 2040 ilość produkowanych na świecie tworzyw sztucznych ma się podwoić, a ilość odpadów plastikowych trafiających do oceanów – potroić. W obecnym dysfunkcyjnym systemie, zamknięcie obiegu tworzyw sztucznych nie jest możliwe.

Hierarchia postępowania z odpadami wprowadzona do porządku prawnego poprzez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów wskazuje jasno - nadrzędnym sposobem postępowania z odpadami jest zapobieganie ich powstawaniu. Chcąc zamknąć obieg opakowań z tworzyw sztucznych, konieczne jest zmniejszenie ilości wprowadzanych do obrotu tworzyw sztucznych oraz eliminacja opakowań nadmiernych i problematycznych.

O RAPORCIE

Raport jest pierwszym efektem działań grupy roboczej Polskiego Paktu Plastikowego, powołanej na rzecz realizacji 1 celu strategicznego Paktu:

Identyfikacja i eliminacja wskazanych opakowań nadmiernych i problematycznych
z tworzyw sztucznych poprzez przeprojektowanie, innowacje i alternatywne modele
dostawy.

Mając na uwadze koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego oraz hierarchię postępowania z odpadami, zadania dotyczące eliminacji odpadów zostały zaadresowane przez Pakt w pierwszej kolejności oraz traktowane są jako priorytetowe. Zidentyfikowana lista opakowań nadmiernych i problematycznych wraz z horyzontem czasowym ich eliminacji jest pierwszym krokiem Paktu w tym kierunku.

Raport "Opakowania Nadmierne i Problematyczne"

Polskiego Paktu Plastikowego

jest dostępny TUTAJ.

źródło: Polski Pakt Plastikowy